Avonatura - Pedagogisch Bureau - 

 - PEDAGOGISCH BUREAU -

Algemene Voorwaarden 

Via deze link zijn de Algemene Voorwaarden te downloaden als PDF.

Avonatura d.d. sept. 2015

Artikel 1
Definities en werking
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Avonatura: Pedagogisch bureau te Brakel (KvK 58669434)
b) Cliënt: Persoon of bedrijf die een begeleiding wil gaan volgen, volgt of inlichtingen vraagt. Bij minderjarige cliënt is de verantwoordelijke volwassene de cliënt in dit schrijven.
c) Begeleiding: Iedere begeleiding: cursus, training of individuele begeleiding die onder welke naam dan ook door Avonatura wordt gegeven.
d) Kosten: De vergoeding die de cursist/cliënt aan Avonatura verschuldigd is voor het deelnemen aan de begeleiding. 

Artikel 2
Terbeschikkingstelling algemene voorwaarden
Avonatura maakt via de website de algemene voorwaarden bekend zoals gepubliceerd op www.avonatura.nl.

Artikel 3
Totstandkoming van de overeenkomsten
1) Een overeenkomst tot het volgen van begeleiding tussen Avonatura en een  cliënt komt tot stand door het verzenden van een aanmeldingsformulier of email voor begeleiding door de desbetreffende cliënt en de daaropvolgende schriftelijke bevestiging van Avonatura aan de cliënt dat deze tot de begeleiding is toegelaten.
2) Een door Avonatura gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven c.q. volgen van begeleiding door middel van een advertentie, folder, lezing of een aan een particulier gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voldaan.
3) Indien voor een begeleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, uitsluitend te beoordelen door Avonatura, is Avonatura gerechtigd om, van het geven van te betreffende begeleiding af te zien, te verplaatsen naar een latere datum in het jaar, dan wel deze te combineren met andere begeleiding. Zij doet hiervan schriftelijke mededeling aan de cliënt. In geval de begeleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk 10 dagen voor de eerste dag van de begeleiding plaats.
4) Indien Avonatura kenbaar maakt de begeleiding met een andere begeleiding te combineren en/of deze in een andere plaats te geven en/of naar een andere datum te verplaatsen, heeft de cliënt het recht om binnen zeven dagen na dagtekening van de mededeling van Avonatura de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 4
Gevolgen van de overeenkomst
Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: de overeenkomst) tot stand is gekomen, gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen.
a) de cliënt is aan Avonatura verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.
b) Indien de cliënt de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 35 dagen voor aanvang van de begeleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een schrijven aan het adres van Avonatura te Brakel. De cliënt is dan 25% van de kosten van de betreffende begeleiding verschuldigd voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 35 dagen voor de begeleiding tot stand gekomen, dan is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
c) Indien de cliënt de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 21 dagen voor aanvang van de begeleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een schrijven aan het adres van Avonatura te Brakel. De cliënt is dan 50% van de betreffende begeleiding verschuldigd voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 21 dagen voor de begeleiding tot stand gekomen, dan is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
d) Indien de cliënt de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan 21 dagen voor het begin van de begeleiding of nadat de begeleiding reeds is begonnen, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, doen door middel van een schrijven aan het adres van Avonatura te Brakel. De cliënt is dan 100% van de kosten van de betreffende begeleiding verschuldigd.
e) Ontbinden op grond van het bepaalde in dit artikel onder b, c en d vindt plaats onder de opschortende voorwaarden dat de cliënt naast het verzenden van het schrijven het verschuldigd bedrag overmaakt op de bankrekening van Avonatura.
f) Indien de cliënt door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) begeleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de cliënt.
g) Indien de cliënt verzuimd de onder a, b, c en d genoemde kosten van de begeleiding overeenkomstig het in of bij de overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is een verhoging van €25,00 voor administratiekosten verschuldigd, bovenop de nog openstaande kosten.
h) Indien de cliënt na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de begeleidingskosten met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag, alsmede de ondergenoemde verhoging voor administratie niet heeft voldaan, is Avonatura gerechtigd om zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:
         1. De cliënt toegang tot de gebouwen waar de begeleiding wordt gegeven  te ontzeggen.
         2. De overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de cliënt te ontbinden.
         3. Over te gaan tot treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering.
i) Indien Avonatura gebruik maakt van één of meer van de sub h genoemde bevoegdheden, tast dit niet de vordering ter zake van de kosten aan. Indien Avonatura overgaat tot treffen van incassomaatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de cliënt, met een minimum van €68,00.
j) Onverminderd het bepaalde in vorige leden, is de cliënt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 119, boek 6 van het burgerlijk wetboek over achterstallige betalingen de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 5
Overige rechten en plichten van de cliënt
Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de cliënt verplicht:
a) tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de begeleiding en andere activiteiten in het kader van de begeleiding;
b) zich gedurende de begeleiding correct te gedragen en andere cliënten niet te hinderen;
c) melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de begeleiders, de andere cliënten en/of eventuele andere personen.

Artikel 6
Overige rechten en plichten van Avonatura
1)Avonatura bepaalt de plaats en tijd waarop de begeleiding gegeven wordt. Avonatura is bevoegd de plaats en tijd te wijzigen. Avonatura zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.
2) Avonatura is bevoegd om een cliënt (tijdelijk) de toegang c.q. deelname aan de begeleiding te ontzeggen indien:
a) de cliënt zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 gedraagt;
b) er sprake is van een ziekte of aandoening die gevaar kan opleveren voor de begeleiders, de andere cliënten en/of eventuele andere personen.

Artikel 7
Aansprakelijkheid
1)De cliënt is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijk en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoud om de begeleiding te volgen. Avonatura aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De cliënt vrijwaart Avonatura voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, mede cliënten.
2) Avonatura aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cliënt of anderszins door de cliënt meegebrachte materialen gedurende de begeleiding van Avonatura.
3) Avonatura is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de cliënt overkomt tijdens of in verband met het volgen van de begeleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Avonatura.
4) De cliënt vrijwaart Avonatura voor aanspraken van derden ter zake van de in artikel 5 sub d bedoelde ziekte of aandoeningen.

Artikel 8
Overige bepalingen
1) Tegenover de cliënt strekt de financiële administratie van Avonatura, blijkens een door Avonatura verstrekt uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behouden door de cliënt te leveren tegenbewijs.
2) Indien een cliënt meerdere begeleidingen tegelijk volgt, worden betalingen eerst toegerekend aan de begeleiding waarvoor eerder de overeenkomst werd gesloten.

Artikel 9
Wijziging van de algemene voorwaarden
Avonatura is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing.
Namens: Avonatura, Burg. Posweg 65, 5306 GB Brakel
Bertine Termeer